8/05/2015

Tube of Titanium White on a Book, 8/5/2015